Wydarzenia

brak nowych wydarzeń

Galeria

 

Informacje o Instytucie

 

InstytutMiędzywydziałowy Instytut Bioetyki

(skrót: MIB) został powołany przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej wKrakowie w 1988 roku.
MIB prowadzi pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną w ramach współpracy katedr UPJPII o profilu związanym z jego celami.

 

Obecnie są to następujące katedry z Wydziału Filozoficznego i Teologicznego:

 • katedra Filozofii Człowieka WF;
 • katedra Etyki WF;
 • katedra Bioetyki WF;
 • katedra Teologii Moralnej Ogólnej WT;
 • katedra Teologii Moralnej Szczegółowej WT.

 

Celem Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki jest:

 

 • prowadzenie badań etycznych nad medycznymi i pozamedycznymi ingerencjami wżycie ludzkie w jego początkach, trwaniu i w jego końcu, w oparciu o inspiracje dokumentów Magisterium Kościoła, przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy wzakresie biologii, embriologii, genetyki i biotechnologii;
 • kształcenie specjalistów w zakresie bioetyki, w tym również etyki medycznej, przygotowujące studiujących do funkcji nauczycieli bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach etycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia.

 

Swoje cele MIB realizuje poprzez:

 

 • działalność naukowo-badawczą i wydawniczą;
 • działalność dydaktyczną, kształcąc studentów UPJPII, oraz prowadząc w ramach Wydziału Filozoficznego i Teologicznego UPJPII seminarium magisterskie oraz doktoranckie z bioetyki;
 • prowadzenie Podyplomowych Studiów z Bioetyki;
 • rozwijanie własnej, specjalistycznej biblioteki;
 • współpracę z organizacjami służby zdrowia, z bioetycznymi ośrodkami w Polsce i za granicą;
 • organizowanie sympozjów, konferencji, sesji naukowych, otwartych wykładów;
 • udział w sympozjach.