Relacja z Sympozjum „EVANGELIUM VITAE – MOST KU PRZYSZŁOŚCI“
w 15-lecie ogłoszenia encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae“
.

Dnia 4. 11. 2010 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ul. Podzamcze 8 odbyło się sympozjum zatytułowane „Evanglium Vitae – most ku przyszłości”. Inicjatorem spotkania był Instytut Nauk o Rodzinie UPJPII w Krakowie, a w jego zorganizowanie włączyły się także: Międzywydziałowy Instytut Bioetyki oraz Katedry Teologii Moralnej Ogólnej i Szczegółowej WT UPJPII w Krakowie. Okazją do zorganizowania sympozjum była 15-ta rocznica ogłoszenia przez Jana Pawła II encykliki Evangelium vitae. W pierwszej części prelegenci zaprezentowali referaty, które omawiały biblijne, filozoficzne i społeczne podłoża i implikacje encykliki. I tak ks. prof. dr hab. T. Jelonek (UPJPII, Kraków) mówił o „Biblijnych podstawach encykliki Evangelium vitae”,  ks. dr A. Filipowicz SI (UKSW Warszawa) – o „Prawie naturalnym jako aksjologicznym fundamencie ochrony życia w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej”;  ks. prof. dr hab. S. Warzeszak (UKSW Warszawa) – o „Ochronie funkcji prokreacyjnych małżeństwa w świetle encykliki Evangelium vitae” zaś  prof. Th Dr. S. Vojtko z Bratysławy wygłosił referat „Praktické recepcie encykliky Evangelium vitae v slovenských rodinách”.

Ważnym akcentem tej części sympozjum była prezentacja nowego dokumentu „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne” ogłoszonego przez watykańską Międzynarodową Komisję Teologiczną dnia 27. 03. 2009. Jego polskie tłumaczenie przygotował o. dr Robert Kiełtyka OFMConv a wydało go nasze Wydawnictwo Naukowe UPJPII. Prezentacji dokonał dyrektor wydawnictwa dr Jerzy Brusiło OFMConv. Międzynarodowa Komisja Teologiczna swoją publikacją ukazuje perspektywy poszukiwania etyki uniwersalnej dla przeciwstawienia się rosnącemu rozdziałowi między porządkiem etycznym a sferą społeczno-ekonomiczną, prawną czy polityczną. Wyraża też swój niepokój, że sfera publiczna (gospodarka, prawodawstwo, polityka) rozwija się w coraz większym stopniu bez odniesienia do integralnie pojętego dobra moralnego oraz do ogólnoludzkich wartości. Zjawisko to nasila się wraz z globalizacją, która coraz bardziej opiera się jedynie na prawie stanowionym. W takim świetle niezbędnym jest jasne sprecyzowanie i powrót do prawa naturalnego, jako źródła moralności wszystkich ludzki. Skądinąd jest ono obecne w wielu tradycjach etycznych, kulturowych i religijnych.

Druga część sympozjum miała charakter bioetyczny i była poświęcona ukazaniu najnowszych problemów, które pojawiły się w ostatnich latach w obszarze biomedycyny lub też stanowią zwiastuny niedalekiej przyszłości. I tak dwoje zaproszonych gości z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego mówiło o „Granicach genetycznego ulepszania człowieka (prof. dr hab. J. Styrna UJ, Kraków) oraz „Sztucznym życiu – perspektywy, nadzieje, obawy” (dr hab. Z. Polański, UJ Kraków). Następnie  ks. dr hab. A. Muszala (UPJPII, Kraków) omówił „Problem sztucznej macicy w świetle etyki personalistycznej”, zaś  ks. prof. dr hab. P. Morciniec z Uniwersytetu Opolskiego ukazał futurystyczne aspekty „Medycyny na życzenie z perspektywy bioetycznej”.

Sympozjum cieszyło się wielką popularnością, czego dowiodło licznie zgromadzone audytorium, reprezentowane przez pracowników Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Krakowskiej, wielu pracowników naukowych oraz studentów świeckich i kleryków.

(przygotował ks. dr hab. Andrzej Muszala)