WYKAZ PUBLIKACJI 
ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII 

Książki

 1. Hugo Tristrama Engelhardta koncepcja bioetyki, Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2004, (skrót doktoratu).
 2. Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.
 3. Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej, Wydawnictwo św. Stanisława MB, Kraków 2014.
Książki redagowane
 1. Ku rozumieniu godności człowieka, (redakcja z P. Duchlińskim), Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2008.
 2. Oblicza natury ludzkiej, (redakcja z P. Duchlińskim), Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 3. Oblicza doświadczenia aksjologicznego, (redakcja z P. Duchlińskim), Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 4. Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, (redakcja z P. Duchliński, T. Biesaga), Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2013.
 5. Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, red. G. Hołub, P. Duchliński, Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.

Artykuły

 1. Wobec bioetyki laickiej, „Człowiek w kulturze” 13 (2000), ss. 155-170.
 2. Teolodzy chrześcijańscy u początków współczesnej bioetyki, w: „Podstawy i zastosowania bioetyki”, red. T. Biesaga, Kraków 2001, ss. 27-42.
 3. Utylitaryzm we włoskiej bioetyce laickiej, w: Tamże, ss. 55-72.
 4. O kształt bioetyki chrześcijańskiej, „Seminare” 18 (2002), ss. 353-371.
 5. Diego Gracia a pryncipializm w bioetyce, w: „Studia z bioetyki 1. Systemy bioetyki”, red. T. Biesaga, Kraków 2003, ss. 23-47.
 6. Kazuistyka w poszukiwaniu podstaw moralności, w: Tamże, ss. 93-116.
 7. W stronę bioetyki personalistycznej, „Seminare” 19 (2003), ss. 177-194.
 8. Wybór należy do ciebie? – Pomiędzy obiektywnym a subiektywnym rozumieniem dobra, „Cywilizacja” 10 (2004), ss. 67-75.
 9. W poszukiwaniu adekwatnej koncepcji bioetyki, „Colloquia Theologica Adalbertina” XIII (2004) 5, ss. 21-38.
 10. Between Pragmatics and Religious Experience. Hugo Tristram Engelhardt’s Concept of Bioethics, „Forum Philosophicum” 10 (2005), ss. 29-38.
 11. Bioethics and the Concept of Human Nature, „Salesianum” 67 (2005), ss. 547-564.
 12. Debata na temat koncepcji osoby w bioetyce, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 3 (2005), ss. 187-201.
 13. Człowiek w perspektywie bioetyki środowiskowej, „Analecta Cracoviensia” XXXVII (2005), ss. 47-60.
 14. Jak rozwiązywać problemy bioetyczne na forum społeczeństwa laickiego i pluralistycznego?, „Medycyna Praktyczna” 4 (2006), ss. 20-24.
 15. Życie nie warte przeżycia? Wokół zasady wrongful life, w: „Studia z bioetyki 3. Bioetyka personalistyczna”, red. T. Biesaga, Kraków 2006, ss. 203-225.
 16. Personalizm a inne propozycje bioetyki, w: Tamże, ss. 9-29.
 17. Etyczna problematyka chorób przewlekłych, „Medycyna Praktyczna” 2 (2007), ss. 165-168.
 18. Człowiek u schyłku swojego życia – osoba czy „była osoba”? „Medycyna Praktyczna” 5 (2007), ss. 184-187. Przedruk w: „Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo” 6 (2007), ss. 1-4. Przedruk w: „Ogólnopolski informator osoby (nie)pełnosprawnej” 11 (2007), ss. 3-9.
 19. Personhood in Bioethics, „Forum Philosophicum” vol. 12, no. 1 (2007), ss. 157-175.
 20. Etyczna refleksja na temat komórek macierzystych, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” t. VIII (2007), ss. 49-60.
 21. Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej, „Medycyna Praktyczna” 1 (2008), ss. 142-146.
 22. Ku rozumieniu godności. Patrząc na całość, w: Ku rozumieniu godności człowieka, dz. cyt., ss. 5-10.
 23. Godność człowieka a biotechnologia, w: Tamże, ss. 299-321.
 24. Problem heteronomicznych celów hodowanych organów, w: „Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania”, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008, ss. 283-300.
 25. Bioetyka laicka i „chrześcijańska” a kryzys racjonalności moralnej, „Seminare” 25 (2008), ss. 205-211.
 26. Being a Person and Acting as a Person, „Forum Philosophicum” vol. 13, no. 2 (2008), ss. 261-276.
 27. Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu, „Życie i Płodność” 4 (2008), ss. 7-15.
 28. Czy rozwój nauk biomedycznych wymaga nowej etyki? w: Historia i przyszłość bioetyki, red. J. Brusiło, Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2009, ss. 153-166.
 29. Głęboka ekologia a idea jedności człowieka z przyrodą, w: Sacrum a priroda, red. G. Pala, P. Tirpak, Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2009, ss.131-144.
 30. Towards a Bioethics of the Person, „Zdravotnicke Studie” vol. 2, no. 2 (2009), ss. 3-10.
 31. Status antropologiczny życia prenatalnego w bioetyce naturalistycznej, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie” t. XV (2009), ss. 30-43.
 32. O dwu sposobach pozyskiwania organów do transplantacji, „Studia Gdańskie” XXV (2009), ss. 129-146.
 33. Pacjent jako osoba, w: Bioetyka w zawodzie lekarza, red. W. Chańska, J. Hartman, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ss. 39-48.
 34. Etyka prawa naturalnego i etyka medyczna a kategoryczność nakazu moralnego, w: Oblicza natury ludzkiej, red. P. Duchliński, G. Hołub, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 435-452.
 35. Creating Better People? Some Considerations on Genetic Enhancement, „The National Catholic Bioethics Quarterly” vol. 4 (2010), ss. 723-740.
 36. Some Ethical Reflections on In-Vitro Fertilization, „Intus-Legere Filosofia”, vol. 5, no. 1 (2011), ss. 107-120.
 37. Człowieka a świat naturalny. Wokół koncepcji egalitaryzmu gatunkowego Paula W. Taylora, „Logos i ethos” 1 (32) 2012, ss. 105-126.
 38. Osoba ludzka: pomiędzy paradoksem a wieloaspektowością istnienia, [w:] Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka, red. P. S. Mazur, Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 185-205.
 39. Ethica mater nostra est: skąd biorą się normy etyki lekarskiej? „Medycyna Praktyczna”, 5 (2013), ss. 130-132.
 40. Co skrywa zasada autonomii? [w:] Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, red. G. Hołub, P. Duchliński, T. Biesaga, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2013, ss. 141-168.
 41. Godność pacjenta jako człowieka – norma podstawowa etyki lekarskiej, „Medycyna Praktyczna”  9 (2013), ss. 122-124.
 42. Godność osobowa dziecka nienarodzonego [w:] Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, red. J. Dziedzic, P. Guzdek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2013, ss. 11-22.
 43. Naturalizm a początek życia osoby [w:] Wokół genezy człowieka, red. P. S. Mazur, Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 91-112.
 44. Od antropologii do etyki postmodernistycznej: w stronę autentyczności czy dowolności? [w:] W labiryncie wychowania. Wyzwania edukacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, red. B. Stankowski, M. Szpringer, Wydawnictwo Ignatianum/ WAM, Kraków 2013, ss. 29-44.
 45. Ocena moralna GMO. Postulaty etyki środowiskowej [w:] Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej, red. A. Bobko, K. Cynk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 65-76.
 46. Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej [w:] Spór o naturę ludzką, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2014, ss. 497-511.
 47. Dyskusje wokół potencjalności osoby w naturalizmie, [w:] Dynamizm – dynamizm ludzki – dynamizm osoby, red. P. S. Mazur, Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 109-121.
 48. Eutanazja: promocja czy deprecjacja człowieczeństwa? „Cywilizacja” 49 (2014), ss. 81-87.
 49. Wojtyła on Persons and Consciousness, „Forum Philosophicum” vol. 19, no. 1 (2014), ss. 43-60.
 50. Karol Wojtyla and René Descartes. A Comparison of the Anthropological Positions, “Anuario Filosofico” 48/2 (2015), ss. 119-136.
 51. Klauzula sumienia w tomistyczno-personalistycznej koncepcji sumienia, „Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. X, nr 3, 2015, ss. 49-58. 
 52. In vitro i eutanazja. Nowy paradygmat początku i końca życia? [w:] Spór o początek i koniec ludzkiego życia, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Z. Pańpuch, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2015, ss. 399-410.
 53. Transhumanizm a koncepcja osoby, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II”, 28 (3)(2015), ss. 83-94.
 54. The Ralation between Consciousness and Emotions in the Thought of Karol Wojtyła, „The Person and the Challenges” vol. 5 no. 2 (2015), ss. 149-164.
 55. Karol Wojtyła on the Metaphysics of the Person, „Logos i Ethos” 2 (2015), ss. 97-115.
 56. The person in dialogue, the person through dialogue, „Filosofija. Socjologija” vol. 27, no. 1 (2016), ss. 3-13. 
 57. Dyskusje dotyczące początku i końca ludziego życia, [w:] Etyka. Filozoficzna etyka życia spełnionego, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 469-493.
 58. Human Enhancement, the Person, and Posthuman Personhood, „Ethics & Medicine. An International Journal of Bioethics” vol. 32, no. 3 (2016), ss. 171-183. 
 59. Persons as the Cause of Their Own Action: Karol Wojtyla on Efficacy, „Ethical Perspectives” vol. 23, no. 2 (2016), ss. 259-275.
 60. Kobiecość i męskość w spełnieniu się osoby w ujęciu Karola Wojtyły, [w:] Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. A. Maryniarczyk, J. Saleta, A. Gudaniec, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016, ss. 395-406.
 61. O dwóch spojrzeniach na istotę ludzką w początkach jej istnienia, „Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. XI, nr 3 (2016), ss. 41-50. 
 62. Potencjalność embrionu a koncepcja duszy ludzkiej, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2016), ss. 235-245.
 63. How Philosophy Can Help in Creative Thinking, (współautor: P. Duchliński) „Creativity Studies”vol. 9 (2) (2016), ss. 105-116.
 64. Bezinteresowność w transplantologii, „Medycyna Praktyczna” 12 (2016), ss. 124-125.
 65. The Human Subject and Its Interiority. Karol Wojtyła and the Crisis in Philosophical Anthropology, Quién. Revista de Filosofía Personalista” 4 (2016), ss. 47-66.
 66. Odejście osoby ludzkiej? Od ucieleśnienia do sfery wirtualnej, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II” 29 (4) (2016), ss. 176-187. 
 67. Human dignity, speciesism, and the value of life, “Studia Ecologiae et Bioeticae” 14 (2016) 2, ss. 81-95.
 68. The Experience of Human Being in the Thought of Karol Wojtyla, (współautor P. S. Mazur) „Filosofija. Sociologija” vol. 28, no. 1 (2017), ss. 73-83.
 69. Śmierć człowieka a śmierć osoby, [w:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, red. G. Hołub, P. Duchliński, Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, ss. 177-191.
 70. Human Enhancement and the Question of Human Beings, „Filozofia”  vol. 72, no. 7 (2017), ss. 548-556.
 71. Human Enhancement Ethics and Uncertainty, „Filosofija. Sociologija” vol. 29, no.1 (2018), ss. 70-78.
Recenzje
 1. Presentation of the Encyclopaedia of Bioethics, [rec.: Encyklopedia Bioetyki, red. A. Muszala, Wydawnictwo Polwen, Radom 2005, ss. 552.], „Forum Philosophicum” vol. 11 (2006), ss. 279-282.
 1. [rec.: Tadeusz Biesaga, Elementy etyki lekarskiej (Issues in Physician Ethics), Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, ss. 192.] „Forum Philosophicum” vol. 12, no. 1 (2007), ss. 204-206.

Hasła encyklopedyczne

 1. Przekazywanie życia, w: „Encyklopedia bioetyki”, red. A. Muszala, Wydawnictwo Polwen, Radom 2005, ss. 372-374.
 2. Handel organami, w: Tamże, ss. 180-182.
 3. Operacje plastyczne, w: Tamże, ss. 337-340.
 4. Transgeniczne organizmy, w: Tamże, ss. 478-482.
 5. Medycyna, w: Tamże, ss. 275-279.
 6. Warnock Helen Mary, w: „Powszechna Encyklopedia Filozofii”, t. IX, red. A. Maryniarczyk, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, ss. 701-702.