PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI 2018-2020

 

ZAPRASZAMY NA PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI!

Od 7 maja do 30 września 2018 roku trwają zapisy na Podyplomowe Studia z Bioetyki organizowane przez Międzywydziałowy Instytut Bioetyki i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Podyplomowe Studia z Bioetyki przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia. Uczestnik uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz przedłożonej do oceny, przygotowanej pod kierunkiem promotora, krótkiej rozprawy na temat mieszczący się w programie studiów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Podyplomowych Studiów z Bioetyki posiada następującą wiedzę i kompetencje:

– zna argumentację filozoficzną, teologiczno-moralną, biologiczną, prawną stosowaną w uzasadnieniu norm bioetycznych,

– charakteryzuje właściwe i niewłaściwe cele medycyny, posiada wiedzę o normach etycznych, które obowiązują w pracy medyka, farmaceuty oraz szeroko rozumianej służby zdrowia,

– zna podstawowe fakty z historii rozwoju bioetyki jako interdyscyplinarnej dziedziny nauki,

– posiada znajomość podstawowych deklaracji, kodeksów, dokumentów omawiających szeroko rozumianą problematykę bioetyczną,

– posiada pogłębioną wiedzę w zakresie prawa medycznego

– posiada podstawową wiedzę o człowieku – jego funkcjonowaniu na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej,

– formułuje podstawowe normy obowiązujące w seksuologii, bioetyce początku, trwania i końca życia

– formułuje podstawowe normy etyczne obowiązujące w badaniach naukowych oraz eksperymentach badawczych, zwłaszcza w obszarze inżynierii genetycznej i biotechnologii

– charakteryzuje podstawowe uzależnienia człowieka, a zarazem zna sposoby i możliwe drogi wyjść z tej sytuacji,

– charakteryzuje filozoficzno-teologiczne podstawy duchowego i religijnego wsparcia w chorobie, śmierci i żałobie,

– wskazuje filozoficzne założenia ekologii i ochrony środowiska

– zna zasady funkcjonowania oraz rolę komitetów bioetycznych,

– zna dokumenty, deklaracje oraz przemówienia wyznaczające zadania komitetów bioetycznych

– formułuje zasady planowania zajęć dydaktycznych obejmujących zagadnienia bioetyczne

– potrafi formułować i rozwiązywać kazusy bioetyczne,

– przedstawia wyniki badań i analiz w postaci samodzielnie przygotowanej pracy podyplomowej zawierającej wszystkie niezbędne założenia metodologiczne,

– absolwenci będący pracownikami służby zdrowia łatwiej podejmują rozmowy z pacjentem i jego rodziną na istotne tematy dotyczące ludzkiej egzystencji, a także wykorzystując wiedzę interdyscyplinarną holistycznie udzielając wsparcia w chorobie, śmierci i żałoby,

– jako konsultant bioetyczny w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczych czy hospicjach koordynuje działania mające na celu promocję życia i zdrowia

– jako dziennikarz na łamach prasy lub w innych środach masowego przekazu inicjuje i podejmuje dyskusje o tematyce bioetycznej,

– w życiu codziennym postępuje zgodnie z założeniami bioetyki personalistycznej

jest kreatywnie zaangażowany w promocję zdrowia i życia ludzkiego.

 

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych

 

KIEROWNiK STUDIÓW

ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII

31-002 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 052,

tel. 12 428 60 30 wew. 913

e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

 

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

środa godz. 8-14

 

TERMIN REKRUTACJI

Rejestracja elektroniczna: 7 maja 2018 r.–30 września 2018 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

31‐069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:

• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;

• podanie do kierownika studiów;

• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;

• życiorys;

• kserokopię dowodu osobistego

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Kolejność zgłoszeń

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

– Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

– Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK

– Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach

 

OPŁATY

100 zł – opłata rekrutacyjna przy składaniu dokumentów

1200 zł – za semestr.

Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

 

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN

3 semestry (310 godzin)

Pierwsze wykłady: 

6 października 2018 Kraków, ul. Franciszkańska 1, sala 301 (oficyna, III piętro)


PLAN:

9.00 – 10.00 – Dyżur sekretariatu

10.00 – 11.00 – spotkanie organizacyjne

11.00 – 17.15 – wykłady (przerwa: 13.15-14.00)

 

LIMIT MIEJSC

limit dolny – 15 osób

limit górny – 30 osób

 

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW

6 października 2018 r. – 28 lutego 2020 r.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

– Egzamin pisemny na zakończenie semestru I. i II.

– Egzamin ustny końcowy na zakończenie studiów

– Redakcja i obrona pracy dyplomowej przygotowanej na seminarium naukowym


SUMA PUNKTÓW ECTS

60 ECTS

 

BLOKI TEMATYCZNE REALIZOWANE PODCZAS STUDIÓW:

1. Podstawy bioetyki – historia bioetyki, sposoby uprawiania bioetyki, uzasadnienia w bioetyce, cele medyczne, dobro pacjenta, koncepcja osoby i jej godność, sumienie
2. Bioetyka początku życia: status embrionu ludzkiego, naprotechnologia, sztuczne zapłodnienie, kriokonserwacja, diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna, aborcja, eksperymenty na embrionach
3. Genetyka człowieka: mapa genowa człowieka, terapia genowa, inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste, eugenika
4. Bioetyka trwania życia: relacja lekarz – pacjent, choroba, niepełnosprawność, etyka terapii, eksperymenty medyczne, transplantacje, AIDS, ból, leczenie bólu, okaleczenie, tortury
5. Elementy seksuologii: Naturalne Planowanie Rodziny, antykoncepcja, sterylizacja, biseksualizm, homoseksualizm, transseksualizm, gwałt, pedofilia, kazirodztwo
6. Psychologia uzależnień: nikotynizm, narkomania, alkoholizm
7. Bioetyka społeczna i polityka demograficzna 
8. Bioetyka ekologiczna: Organizmy transgeniczne, ochrona środowiska, eksperymenty na zwierzętach
9. Etyka końca życia: choroba, cierpienie, stany terminalne, agonia, definicja śmierci, kara śmierci, samobójstwo, eutanazja, opieka paliatywna, hospicjum, intensywna terapia, resuscytacja, testament życia, zabójstwo, obrona własna
10. Elementy psychologii: postawy wobec śmierci, psychoza, depresja, schizofrenia
11. Konwersatorium z dokumentów bioetycznych 
12. Dydaktyka bioetyki
13. Elementy prawa medycznego
14. Seminarium naukowe i pisanie pracy dyplomowej