Ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB

Zastępca dyrektora Instytutu

e-mail: tbiesaga@sdb.krakow.pl
www: http://www.biesaga.info

Filozof, etyk, bioetyk, teoretyk etyki medycznej, Kieruje Katedrą Bioetyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Rozwija antropologię i etykę personalistyczną Karola Wojtyły i jego uczniów. Korzysta w tym z badań zarówno nad etyką I. Kanta, M. Schelera, D. v. Hildebranda, R. Ingardena jak również nad etyką Arystotelesa i Św. Tomasza z Akwinu. Z punktu widzenia personalizmu realistycznego przeprowadza krytykę utylitaryzmu w etyce ogólnej, w bioetyce i etyce lekarskiej.

W książce Elementy etyki lekarskiej przedstawił zasadnicze podstawy i rozstrzygnięcia normatywne etyki medycznej dotyczące początku, trwania i końca życia ludzkiego. W książce Spór o etykę medyczną zrekonstruował filozoficzne podstawy tej etyki, podał możliwości dalszego rozwoju odnowionej, medycznej etyki hipokratejskiej w jej konfrontacji z utylitaryzmem i kontraktualizmem.

Jest autorem 6 rozpraw naukowych, 140 artykułów oraz redaktorem 5 dzieł zbiorowych. Autorskie pozycje książkowe to: Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, TN KUL, Lublin 1989; Zarys metaetyki, Kraków 1996; Spór o normę moralności, WN PAT, Kraków 1998; Elementy etyki lekarskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, Spór o etykę medyczną. Teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha, WN UPJPII, Kraków 2014 oraz Podstawy etyki i bioetyki, WN UPJPII, Kraków 2016.

Jest promotorem 250 prac dyplomowych i magisterskich oraz 8 rozpraw doktorskich. Uczestniczył z referatami w ponad 120 sympozjach naukowych, w tym w 50 konferencjach, sympozjach i kongresach medycznych. Strona domowa: www.biesaga.info