Ks. dr hab. prof UPJP II  Tomasz Kraj
Kierownik Katedry Teologii Życia

 

e-mail: krtomasz@poczta.onet.pl

 

Adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obszar jego zainteresowań naukowych poza problemami związanymi z genetyką obejmuje także zagadnienia prawa naturalnego, modeli bioetycznych, etyki cnoty.

 

Publikacje:

 

Le origini e le attività dell’Istituto di Bioetica alla Pontificia Accademia di Teologia a Cracovia, w: Lo splendore della vita: Vangelo, scienza ed etica. Prospettive della bioetica a dieci anni da Evangelium vitae, L. Melina, E. Sgreccia, S. Kampowski (red.), Wyd. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006, 291-295. 

Eksperymenty na ludzkich embrionach. Europejskie regulacje prawne, „Analecta Cracoviensia” XXXVIII-XXXIX 2006-2007, 137-149.

Opinia na temat powszechności prawa naturalnego, w: Konstytucyjna formuła ochrony życia, „Druk sejmowy” nr 993, Warszawa 2007, 145-151.

Nadużywanie słowa w bioetyce, „Polonia Sacra” R XII (XXX) 23/67 (2008),  61-77.

The law of nature and natural law, “Medical Ethics & Bioethics”, no. 3-4 (2009), 2-5.

Granice genetycznego ulepszania człowieka. Teologicznomoralny problem nieterapeutycznych manipulacji genetycznych, Wyd. Św. Stanisława, Kraków 2010.

Znaczenie pojęcia „natury” w prawie naturalnym, „Communio” 1 (173) 2011, 65-76.

Instrukcja Donum vitae – trudności z akceptacją jej przesłania. Błędne rozumienie niektórych zagadnień i pojęć moralnych, „Scripta Theologica Thoruniensia” 25 (2012), 29-58.

Czy współczesna antropologia uwzględnia wiarę? „Polonia Sacra” 2 (33) 2013, 85-96.

Różnica pomiędzy naturalnym planowaniem rodziny a antykoncepcją. Aspekt moralny, w: Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, A. Muszala, T. Kraj, P. Zielonka – Rduch (red.), Wyd. Św. Stanisława, Kraków 2013, 107-117.

What Fundamentals Do Natural Law and Biology Hold in Common? The Normative Significance of Biological Principles, “Forum Teologiczne” XIV, 2013, 143-151.

Czy zupełnie dowolne ingerencje w naturę? Metafizyczne zagadnienie prawdy rzeczy, w: Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej, A. Bobko, K. Cynk (red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, 55-64.

Christian Anthropology versus the New Anthropology and the Quest for Human Perfection, „Theological Research. A Journal of Systematic Theology”, 1 (2014), 19-28.