Informacje o Instytucie
.

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki

(skrót: MIB) został powołany przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1988 roku. MIB prowadzi pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną w ramach współpracy katedr UPJPII o profilu związanym z jego celami.

.

Obecnie są to następujące katedry z Wydziału Filozoficznego i Teologicznego:

 • Katedra Filozofii Człowieka WF
 • Katedra Etyki WF
 • Katedra Bioetyki WF;
 • Katedra Teologii Moralnej Ogólnej WT
 • Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej WT
 • Katedra Filozofii Życia WT
 • Katedra Bioetyki Społecznej WNS
  .

Celem Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki jest:

 • prowadzenie badań etycznych nad medycznymi i pozamedycznymi ingerencjami wżycie ludzkie w jego początkach, trwaniu i w jego końcu, w oparciu o inspiracje dokumentów Magisterium Kościoła, przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy wzakresie biologii, embriologii, genetyki i biotechnologii;
 • kształcenie specjalistów w zakresie bioetyki, w tym również etyki medycznej, przygotowujące studiujących do funkcji nauczycieli bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach etycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia.

.
Swoje cele MIB realizuje poprzez:

 • działalność naukowo-badawczą i wydawniczą;
 • działalność dydaktyczną, kształcąc studentów UPJPII, oraz prowadząc w ramach Wydziału Filozoficznego i Teologicznego UPJPII seminarium magisterskie oraz doktoranckie z bioetyki;
 • prowadzenie Podyplomowych Studiów z Bioetyki;
 • rozwijanie własnej, specjalistycznej biblioteki;
 • współpracę z organizacjami służby zdrowia, z bioetycznymi ośrodkami w Polsce i za granicą;
 • organizowanie sympozjów, konferencji, sesji naukowych, otwartych wykładów;
 • udział w sympozjach.