Historia Instytutu

 

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki
UP JP2 powstał z inicjatywy ks. prof. Krzysztofa Szczygła (+2010). Ośrodek utworzony przy Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej stanowił kontynuację aktywności naukowej doktora Krzysztofa Szczygła, który jeszcze przed przyjęciem święceń kapłańskich, jako docent medycyny prowadził wykłady z medycyny pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Katowickiej już w 1978 roku, a następnie od 1980 r. w Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej i innych krakowskich seminariach duchownych. Ksiądz profesor Szczygieł zabiegał o poparcie tworzenia w Polsce ośrodków bioetycznych w Watykanie, w Komisjach Episkopatu Polski, u metropolity krakowskiego Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego i w różnych organizacjach medycznych. Jednakże, powstały w roku akademickim 1987/1988 pod jego kierownictwem Międzywydziałowy Instytut Bioetyki do utworzenia Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z końcem lat dziewięćdziesiątych XX w., był jedynym, samodzielnym ośrodkiem bioetycznym w Polsce.
Od 1985 r., po nominacji ks. K. Szczygła na Konsulatora Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia w Watykanie, Instytut Bioetyki zaczął silniej związywać swoją myśl bioetyczną z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz rozwijać kontakty międzynarodowe. Początkowo były to ośrodki bioetyczne w Rzymie, min. Centrum Bioetyczne Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore, kierowane przez bpa Elio Sgreccię. Kontynuacją tej współpracy stało się przyjęcie w 2005 roku Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki PAT do zrzeszającej kilkadziesiąt ośrodków bioetycznych z całego świata Międzynarodowej Federacji Centrów i Instytutów Bioetyki o Inspiracji Personalistycznej (w skrócie FIBIP). Następnie, pobyt, studia i podjęte badania bioetyczne przez ks. prof. Szczygła w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku, zaowocowały współpracą Instytutu z amerykańskimi ośrodkami bioetycznymi: Catholic University of America, Washington, DC, University Medical Center for Health Care Ethics, St. Louis, Miss. oraz National Catholic Bioethical Center w Bostonie, gdzie ksiądz profesor został członkiem komitetu redakcyjnego „The National Catholic Bioethic Quarterly”. Wynikiem współpracy z ośrodkami zagranicznymi było również podejmowanie w nich studiów przez polskich bioetyków i wykładowców PAT.
W latach 2000-2010 stanowisko Dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki objął
ks. prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB. Został on również kierownikiem Podyplomowych Studiów z Bioetyki MIB, które stały się jakby kontynuacją przeprowadzanych wcześniej, w latach dziewięćdziesiątych przez ks. prof. Szczygła, serii wykładów i konwersatoriów etyki lekarskiej dla lekarzy, pracowników służby zdrowia i zainteresowanych problematyką biomedyczną. W programie tych spotkań oraz Podyplomowych Studiów z Bioetyki pojawiają się min.: antropologiczne podstawy bioetyki, etyczne problemy związane z działaniem lekarzy u początku ludzkiego życia, w czasie jego trwania i u kresu, etyczne zasady w odniesieniu do eksperymentu biomedycznego, relacja lekarz-pacjent.

Od roku 2010 dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki został ks. dr hab. Andrzej Muszala.

W działalności Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki można wymienić min.:

 • Publikowanie serii naukowych:
  • „Studia z bioetyki”
  • „Prace i sympozja”
  • bioETYKA”
  • „ABC bioetyki”
  • pierwszej w Polsce „Encyklopedii bioetyki”
  • podręczników: „Elementy etyki lekarskiej” oraz „Bioetyka w szkole”
  • wielu artykułów w różnych periodykach (m.in. w „Medycynie Praktycznej”, ‘Życie i płodnośc”, Polonia Sacra” i in.)
 • organizację i udział w wielu sympozjach i konferencjach o tematyce biomedycznej.